Sangprogram/Singing program

Alle som har en stemme kan synge, men noen trenger kanskje hjelp til å føle seg komfortabel nok til å synge med glede.

Vil du lære å synge rent, trenger du hjelp til å forberede deg til en sangprøve, eller ønsker du bare å få selvtillit nok til å synge sammen med andre?

Uansett hva mål du måtte ha for å ta sangtimer er det eneste som kreves motivasjon og en stemme. Det er ingen aldersgrense. Programmet vil bli individuelt tilpasset den enkeltes behov, nivå og mål. Klassisk teknikk blir brukt som teknisk grunnlag, men andre sjangre vil også være del av repertoaret.

Noen av elementene som er inkludert i undervisningen er:

  • Stemmetrening – inkludert pusteteknikk og holdning.
  • Vokalanatomi – lære hvordan instrumentet virker og hvordan ta vare på det.
  • Gehørtrening – utvikling av gehør og lytte-egenskaper.
  • Musikkteori – inkludert bladsynging.
  • Interpretasjon og sceneopptreden – hvordan tolke en sang og formidle historien til publikum, noen ganger med dramatisering.

Til den første timen bør eleven ta med seg repertoar som nylig er jobbet med, og forberede et par sanger den er komfortabel med. Etter å ha hørt stemmen kan vi foreslå mer konkret hvordan man kan gå frem for å nå tekniske og personlige mål.

Elever oppmuntres til å ta ABRSM sine eksamener, og programmet vil da bli tilpasset for å møte ABRSM sine krav.

Når bør mitt barn starte med sangtimer?
Når man bør starte med sangtimer har i hovedsak med hvor motivert barnet er til å lære og øve, og om det har stemmerelaterte problemer. En sunn barnestemme er fleksibel og allsidig. Den vil normalt ha samme toneomfang som en lyrisk sopran, og kan synge noenlunde rent (barn forventes ikke å synge helt rent).

For noen gir det nok glede og læring ved å synge i kor. Hvis barnet derimot har problemer med å synge rent og/eller bare bruker det lave registeret fordi det ikke liker (synes det er vanskelig) å synge lyst – da vil vi anbefale individuelle sangtimer. Dette fordi problemet bare vil forverres uten hjelp, og på lang sikt kan det resultere i mer alvorlige stemmelidelser. Årsaken er ofte lite fleksibel bruk av stemmen og overbruk av det lave registeret. Som igjen ofte kommer av at voksne synger i sitt lave register og ber barn kopiere og synge sterkt i samme leiet – noe barn egentlig ikke har fysiske forutsetninger for å gjøre.

I slike tilfeller som dette vil vi anbefale å starte med solo-timer umiddelbart, evt. i samarbeid med logoped hvis nødvendig. Avhengig av barnets bakgrunn og miljø osv. vil dette normalt tidligst være rundt førskole-, eller skolealder (4-6 år).

Sett bort i fra stemmeproblemer vil vi uansett anbefale å begynne i god tid før 10-års alderen når stemmeskiftet (mutasjonen) kan starte. Under stemmeskiftet er stemmen mer sårbar og man må ta ekstra hensyn. Et bedre grunnlag før dette derimot, kan hjelpe med stemmens overgang fra barn til voksen – spesielt hos gutter.

Ikke alle trenger å bli en profesjonell sanger, men alle burde finne glede ved å synge med den stemmen de har.


Everyone with a voice can sing, but some might need extra help to feel comfortable and enjoy it. There are no age requirements to enter, only motivation.

Do you want to learn how to sing in tune, pass a singing exam, or just get confident enough to singalong with others?

No matter what your goals are for having lessons, the program will be individually adapted to fit each student’s needs, level and goals. As a technical foundation, classical training is used, but other genres will also be on the repertoire.

Some of the teaching elements included in the program are:

  • Vocal training – included breathing technique and posture.
  • Vocal anatomy – understanding your instrument and keeping it healthy.
  • Aural training – developing aural skills and listening awareness.
  • Music theory – included sight-singing.
  • Interpretation and stage performance – how to interpret a song and convey a story to the audience, sometimes through drama.

For the first lesson the students should bring with them any recent repertoire and prepare a couple of songs they are comfortable with. After hearing the voice, we will be able to suggest more exactly how to proceed to reach technical and personal goals.

Students are encouraged to enter ABRSM exams and the program will then be adapted to meet the ABRSM requirements.

When should my child start with singing lessons?
When to start with individual lessons is mainly determined by how motivated the child is to learn and practice, and if it has any voice issues. A healthy child’s voice is flexible and versatile. Normally it has the same range as a lyric soprano and should have reasonably accurate pitch (total accuracy isn’t to be expected with children).

For some there is enough joy and teaching by singing in a choir. But if your child struggles with accurate pitch and/or only sings in the lower register because it doesn’t like (find it difficult) to sing high pitches – then we would recommend individual singing lessons. Because, this problem will only become worse without help and in the long term it can result in more severe voice disorders. The reason for this is often a result of inflexible use of the voice and too much use of the lower register. Which in turn often happens because adults sing in their low register and ask the children to copy and sing loudly in the same register – which children don’t really have the physical preconditions to do.

In such cases as this, we would recommend to start with singing lessons immediately, possibly in collaboration with a speech therapist if necessary. Depending on the child’s background and environment etc. this will commonly be around pre-school, school age (4-6 years) at the earliest.

In any other cases we would recommend starting some time before the age of 10 when voice mutation may begin. During the mutation period, the voice is more fragile and they should take extra care. But a better foundation before this can help with the voice’s transition from a child’s voice to an adult voice – especially for boys.

Not everyone needs to become a professional singer, but everyone should enjoy singing with the voice they’ve got.

Reklamer